Nákupní podmínky pro dodavatele

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Společnost MIKON TOOLS s.r.o., Svánovského 2338/3, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 083 825 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113393, vydává v souladu s ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tyto všeobecné nákupní podmínky (dále také jen „NP“).

Čl. 1 | Vymezení pojmů

„odběratel“ – odběratelem se dále v těchto podmínkách rozumí společnost MIKON TOOLS s.r.o., IČ: 083 825 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113393;
„dodavatel“ – dodavatelem se dále v těchto podmínkách rozumí jakákoli jiná podnikající fyzická nebo právnická osoba, se kterou odběratel uzavře smlouvu, jak je dále definovaná v těchto NP;
„smluvní strany“ – smluvními stranami se dále v těchto podmínkách rozumí dodavatel a odběratel;
„zboží“ – zbožím se dále v těchto podmínkách rozumí jakékoli zboží či dílo, které je dodavatel povinen dodat odběrateli na základě smlouvy o koupi nebo smlouvy o dílo, popřípadě služba, kterou je dodavatel povinen poskytnout na základě smlouvy o poskytnutí služby;
„smlouva“ – smlouvou se v těchto podmínkách rozumí jakákoli smlouva o dílo, smlouva o koupi zboží nebo smlouva o poskytnutí služby, na základě které je dodavatel povinen dodat odběrateli zboží.

Čl. 2 | Účel NP

 1. Účelem NP je úprava právních vztahů, které vznikají mezi odběratelem a dodavatelem ze smlouvy.
 2. Odběratel přiloží NP ke každé objednávce, popřípadě v rámci každé objednávky uvede URL adresu stránky, na které jsou NP zveřejněny, přičemž pokud na základě objednávky odběratele dojde k uzavření smlouvy, smluvní vztah se řídí těmito podmínkami.
 3. Smluvní strany vylučují užití jakýchkoli obchodních podmínek dodavatele. Obchodní podmínky dodavatele se mohou uplatnit pouze v případě, že byly ve vztahu ke konkrétní smlouvě písemně potvrzeny jednatelem nebo jinou osobou oprávněnou zastupovat odběratele.
 4. NP platí také pro všechny budoucí dodavatele, a to až do okamžiku zveřejnění nových podmínek.

Čl. 3 | Uzavření smlouvy a její změny

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel doručí objednateli akceptaci objednatelem zaslané objednávky. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není oprávněn akceptovat objednávku s výhradami či odchylkami, a pokud tak učiní, smlouva uzavřena není.
 2. Objednávku je odběratel oprávněn učinit písemně nebo formou e-mailu, přičemž objednávka vždy bude obsahovat specifikaci zboží, počet kusů, požadovaný termín dodání zboží, cenu zboží, případné další podmínky smlouvy a odkaz na NP, případně výkresovou dokumentaci zboží.
 3. Objednávka je platná 1 týden od jejího odeslání dodavateli, popřípadě do odvolání. Jestliže dodavatel do této doby nezašle odběrateli akceptaci, objednávka se ruší a nedojde k uzavření smlouvy. Odběratel je oprávněn objednávku odvolat kdykoli před obdržením akceptace ze strany dodavatele. Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel objednávku neakceptuje, ale přesto odběrateli dodá zboží a odběratel toto zboží převezme a nenamítne ve lhůtě do 30 dní, že smlouva nebyla z důvodu absence akceptace uzavřena, považuje se smlouva za uzavřenou, a to ve znění těchto NP.
 4. Dodavatel je oprávněn objednávku akceptovat bez výhrad, popřípadě zaslat odběrateli upravenou nabídku. V případě úpravy nabídky je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je tato upravená nabídka akceptována odběratelem.
 5. Smlouvu lze změnit toliko na základě vzájemné dohody stran, a to zejména v případě dohody o změně či úpravě NP, změně předmětu smlouvy, ceny zboží aj. Jakákoli změna smlouvy se stává účinnou až okamžikem písemného nebo e-mailového potvrzení této změny smlouvy ze strany odběratele.
 6. V případě, že je uzavřena smlouva a dodavatel bude iniciovat jednání o ukončení smlouvy, je v případě ukončení závazků odběratel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody a náhradu nákladů, které mu ukončením závazků ze smlouvy vznikly, a to i za předpokladu, že s ukončením závazků ze smlouvy souhlasil.

Čl. 4 | Cena a platební podmínky

 1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, cena zboží obsahuje veškeré poplatky a náklady související s dodáním zboží, tj. cenu samotného zboží, náklady na balné, náklady na dopravu a další případné poplatky, například náklady související s případným celním řízením aj., přičemž cena zboží se v rámci objednávky odběratele, popřípadě upravené nabídky dodavatele vždy uvádí bez daně z přidané hodnoty.
 2. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena zboží splatná nejdříve 30 dní po doručení zboží odběrateli.
 3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu zboží nejdříve okamžikem doručení zboží odběrateli, přičemž její splatnost bude činit 30 dní od jejího vystavení a dodání odběrateli, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Fakturační údaje odběratele jsou uvedeny v objednávce.
 4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona účinného ke dni vystavení faktury. Pokud faktura neobsahuje veškeré náležitosti, je odběratel oprávněn fakturu dodavateli vrátit a dodavatel je povinen dodat nejpozději následující pracovní den opravenou fakturu, přičemž v takovém případě se splatnost ceny zboží automaticky posunuje o počet dní, po které je dodavatel v prodlení s dodáním opravené faktury.
 5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn fakturu doručit elektronicky na e-mail fakturace@mikontools.cz.
 6. Cenu zboží odběratel uhradí bezhotovostně bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve faktuře. Cena zboží je uhrazena okamžikem, kdy dojde k připsání finančních prostředků na účet dodavatele.
 7. V případě, že se odběratel ocitne v prodlení s úhradou ceny zboží, může dodavatel požadovat úhradu zákonných úroků z prodlení.
 8. V případě, že zboží dodané dodavatelem bylo odběratelem zcela nebo zčásti reklamováno, je cena splatná nejdříve 30 dní od okamžiku, kdy dojde k vyřízení reklamace.

Čl. 5 | Práva a povinnosti stran

 1. Jakékoli změny smlouvy co do zboží, jeho jakosti a kvality, specifikace, dohodnutého způsobu výroby zboží (jenž zahrnuje použité procesy, metody, technologie, zařízení, nároky na výrobní prostory, použití subdodavatelů aj.) nebo změn jiných faktorů, které by mohly mít vliv na kvalitu a jakost zboží, jsou možné pouze na základě dohody stran a po předchozím písemném či e-mailovém souhlasu odběratele.
 2. Dodavatel je oprávněn využít k výrobě zboží třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu odběratele. V případě, že k využití třetí osoby k plnění závazků ze smlouvy dochází, je dodavatel povinen zavázat takovou osobu k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jaký vyplývá z čl. 10 těchto podmínek.
 3. V případě, že kdykoli v průběhu výroby zboží nebo po jeho dodání odběrateli zjistí dodavatel, že zboží nebo jeho část neodpovídá smlouvě, je povinen:

a. tu část zboží, která neodpovídá smlouvě, opravit nebo vyrobit znovu tak, aby tato skutečnost neovlivnila zboží samotné a ani plnění závazků ze smlouvy, zejména termín dodání a v případě opravy zboží nebo jeho části o opravě informovat odběratele, a pokud to není možné
b. vyrozumět bezodkladně o této skutečnosti odběratele včetně sdělení, zda je schopen zboží odpovídající smlouvě dodat a kdy.

 1. Dodavatel bere na vědomí, že zboží může být chráněno právy třetích subjektů. V případě, že dodavateli z jakéhokoli důvodu zůstane zboží nebo jeho část, popřípadě mu zůstane zboží nad rámec objednaného počtu kusů, pak je povinen o této skutečnosti bezodkladně po zániku závazků ze smlouvy o této skutečnosti informovat odběratele, jenž je oprávněn udělit pokyn, jak má být s takovým zbožím naloženo, přičemž je oprávněn požadovat jeho zničení nebo znehodnocení, popřípadě je oprávněn zboží od dodavatele zakoupit za cenu za jeden kus, která byla sjednána ve smlouvě. Zničení nebo znehodnocení takové části zboží je dodavatel povinen provést nejpozději do 10 dnů od obdržení pokynu a je povinen je odběrateli prokázat.
 2. Dodavatel je povinen vést záznamy o všech úkonech, které byly ve vztahu ke zboží provedeny, zejména je povinen vést záznamy o způsobu výroby zboží, skladování zboží, pokud může skladování ovlivnit jeho jakost, provedených kontrolách zboží, zkouškách a testech. Dodavatel je na požádání odběratele povinen tyto podklady zpřístupnit odběrateli, popřípadě mu předat jejich kopii.
 3. Dodavatel je spolu se zbožím povinen předat odběrateli veškeré doklady související se zbožím, které jsou nezbytné k jeho užívání, popřípadě dalšímu prodeji. V případě, že odběratel pro další nakládání se zbožím bude potřebovat doklady, který nebyly předány, je dodavatel povinen takové doklady předat, a pokud jimi nedisponuje, je povinen poskytnout odběrateli součinnost k jejich obstarání.
 4. Dokumenty a záznamy, který vznikly v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy a které mohou sloužit jako podklad vypovídající o kvalitě zboží nebo způsobu jeho výroby, tedy zejména podklady o použitých materiálech, metodách a technikách výroby, výsledky zkoušek, certifikace, atesty aj., je dodavatel povinen uchovat po dobu nejméně 10 let od data poslední dodávky.
 5. V případě, že je součástí smlouvy také montáž či instalace zboží, školení ve vztahu k nakládání se zbožím nebo jeho údržbě aj., nese dodavatel všechny náklady s tím spojené, jako například cestovní náklady, náklady na potřebné pořízení nástrojů, nářadí, speciálního vybavení apod.
 6. Veškeré dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Rozhodující pro splnění termínu pro dodání zboží je příjem zboží odběratelem.
 7. Dodavatel je povinen umožnit vstup pracovníků odběratele nebo jeho zákazníků do všech zařízení a prostor, ve kterých dochází k nakládání se zbožím nebo výrobě zboží.
 8. V případě, že za účelem plnění závazků dodavatele ze smlouvy předal odběratel dodavateli jakýkoli materiál, díly, nářadí, měřící přístroje, sestavy apod., zůstávají tyto prostředky vlastnictvím odběratele a mohou být použity pouze v souladu s podmínkami smlouvy. Zpracování dodaných prostředků je možné pouze za účelem plnění závazků ze smlouvy.
 9. Dodavatel určí odpovědného zástupce, který bude pověřen jednáním s odběratelem a zajistí, aby se problémy, týkající se smlouvy, komunikovaly pouze prostřednictvím tohoto zástupce. O osobě odpovědného zástupce je dodavatel povinen odběratele písemně nebo e-mailem informovat.

Čl. 6 | Dodání zboží a doprava

 1. Není-li sjednáno ve smlouvě jinak, je dodavatel povinen dodat zboží zaráz. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné rovněž v případě, že s nimi předem písemně nebo formou e-mailu souhlasí odběratel.
 2. Dodavatel je povinen zboží zabalit tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy.
 3. Pokud není sjednáno jinak, je závazek dodavatele dodat zboží splněn okamžikem převzetí zboží ze strany odběratele. Při převzetí zboží dojde k potvrzení dodacího listu, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení. Zboží převezme pověřený zaměstnanec odběratele se zástupcem dodavatele, popř. s dopravcem.
 4. Pokud se smluvní strany dohodnou, že zboží je dodané okamžikem předáním dopravci k přepravě, je dodací list odběrateli odeslán obratem elektronickou poštou. Odběratel je povinen potvrdit dodavateli správnost dodacího listu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení dodávky zboží. Nerozporuje-li odběratel dodávku zboží, považuje se dodávka za převzatou.
 5. Bezvýhradné přijetí zpožděné dodávky zboží neznamená vzdání se práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedodržením termínů nebo vzdání se práva z titulu odpovědnosti za vady či vzdání se práva na smluvní pokutu.
 6. Dostane-li se dodavatel do prodlení s dodáním zboží, je dodavatel povinen odběrateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zboží, jehož se prodlení týká, a současně je dodavatel povinen uhradit odběrateli náklady, které odběrateli vznikly v souvislosti s prodlení dodavatele s dodáním zboží, zejména jakékoli smluvní pokuty, které by po odběrateli požadoval jejich zákazník apod. Smluvní pokuta nepředstavuje paušalizovanou náhradu škody.
 7. Není-li ve smlouvě sjednána doprava, platí, že odběratel si převezme zboží ve výrobním závodě dodavatele. Pokud je doprava sjednána, je dodavatel povinen zboží dodat na adresu uvedenou v objednávce a není-li dodací adresa uvedena, pak na adresu sídla provozovny odběratele. Odběratel je oprávněn v objednávce uvést, že zboží má být dodáno k rukám třetí osoby, kterou v objednávce označí a uvede patřičnou dodací adresu. V takovém případě je povinnost dodat zboží splněna okamžikem převzetí zboží touto třetí osobou.
 8. Dodavatel je povinen vždy zboží zabalit způsobem, který umožní jeho přepravu a ochrání zboží při přepravě před poškozením.
 9. Náklady na přepravu a náklady na balení apod. apod., jsou vždy uvedeny ve smlouvě, a pokud uvedeny nejsou, má se za to, že jsou zahrnuty v ceně zboží (tzn., že nelze dodatečně požadovat úhradu nákladů na přepravu a souvisejících nákladů).
 10. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží.

Čl. 7 | Vyšší moc a změna termínu dodání

 1. Odběratel je od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že mu vyšší moc zabrání v plnění závazků ze smlouvy. Za vyšší moc se považují nečekané a neovlivnitelné události, které brání plnění smlouvy a jsou mimo kontrolu odběratele, a to zejména, nikoli však výlučně válka, teroristické útoky, přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, požáry, státní zásahy včetně embarga a obchodních omezení, právní omezení, jako jsou zákazy dovozu nebo vývozu, masivní výpadky elektřiny nebo komunikačních sítí.
 2. Odběratel je oprávněn z důvodu vyšší moci požadovat odložení dodání zboží dodavatelem až o 6 měsíců, přičemž dodavatel je povinen takovou žádost akceptovat. Dodavateli v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

Čl. 8 | Nároky z vad zboží

 1. V případě, že při předání a převzetí zboží dojde ke zjištění podstatné vady zboží, odběratel je oprávněn převzetí odmítnout. Veškeré náklady na odstranění vady a opakované dodání zboží nese dodavatel.
 2. Odběratel je povinen provést kontrolu dodaného zboží nejpozději do 30 dní od jeho převzetí a v této lhůtě vytknout případné vady zboží, přičemž vytknutí vad v této lhůtě je smluvními stranami považováno za včasné.
 3. Spolu s vytknutím vad zboží odběratel uvede také požadovaný způsob nápravy vady, přičemž má možnost požadovat slevu z ceny zboží, opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, a pokud je vadné zboží, jehož cena činí více než 30% ceny veškerého zboží dle smlouvy a/nebo pokud vada zboží představuje podstatnou vadu, pak je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit. Požadovaný způsob nápravy vady je odběratel oprávněn sdělit dodavateli i dodatečně, a to ve lhůtě do 10 dnů od vytknutí vad. V případě, že odběratel požadovaný způsob nápravy vady dodavateli nesdělí, je oprávněn vybrat vhodný způsob nápravy vady dodavatel, a to s ohledem na zájmy odběratele, které jsou mu známy.
 4. Dodavatel je povinen se každým vytknutím vad / reklamací zabývat. Odběratel je při řešení reklamace povinen poskytnout nezbytnou součinnost, zejména popsat, v čem vadu spatřuje, popřípadě zaslat fotodokumentaci vady nebo vhodný počet kusů zboží umožňující ověření existence vady.
 5. Dodavatel je povinen sdělit odběrateli, zda reklamaci uznává nebo nikoli, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplní, je odběratel oprávněn sám nebo za účasti třetího subjektu provést opravu zboží, obstarat si náhradní zboží u jiného dodavatele, popřípadě jinak svépomocí provést nápravu, přičemž odběratel je povinen dodavateli uhradit veškeré náklady tímto vzniklé.
 6. V případě, že dodavatel reklamaci uzná, je povinen reklamaci vyřešit, to znamená napravit vadu, ve lhůtě 7 dní od okamžiku, kdy mu odběratel sdělí, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a pokud takovou informaci nesdělí, pak od uplynutí lhůty ke sdělení požadovaného způsobu nápravy vad. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplní, je odběratel oprávněn sám nebo za účasti třetího subjektu provést opravu zboží, obstarat si náhradní zboží u jiného dodavatele, popřípadě jinak svépomocí provést nápravu, přičemž odběratel je povinen dodavateli uhradit veškeré náklady tímto vzniklé.
 7. Jestliže odběrateli vzniknou v důsledku vadného plnění smlouvy jakékoli náklady, které by jinak nevznikly, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli náhradu těchto nákladů.
 8. V případě, že zákazník odběratele, který bude příjemcem zboží, vytkne vady zboží, je odběratel oprávněn vytknout vady zboží vůči dodavateli, a to po dobu 5 let od dodání zboží. Takové vytknutí vad se považuje za včasné, pokud je učiněno bez zbytečného odkladu poté, co vytkl vady zákazník odběratele. Pokud bude zjištěno, že bylo plněno vadně, je dodavatel povinen uhradit veškeré náklady, které odběrateli v souvislosti s tímto vadným plněním vznikly.
 9. V případě rozporu smluvních stran na počtu dodaných kusů zboží, rozměrů dodaného zboží a jeho dalších parametrů jsou rozhodující zjištění odběratele. Odběratel umožní dodavateli kontrolu těchto zjištění.
 10. Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců od jeho převzetí odběratelem.

Čl. 9 | Požadavky na zboží

 1. Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že je oprávněn a schopen zboží dodat, disponuje všemi nezbytnými znalostmi a dovednostmi.
 2. Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že zboží splňuje veškeré požadavky stanovené na takové zboží právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření smlouvy v České republice.
 3. Dodavatel je povinen dodat zboží bez právních vad.
 4. Předpokládá-li dodavatel již před uzavřením smlouvy nebo po jejím uzavření těžkosti a obtíže, které by podle jeho úsudku mohly ovlivnit kvalitu zboží nebo termín dodání zboží, je o této skutečnosti bez zbytečného prodlení informovat odběratele.
 5. Dodavatel je povinen zajistit, aby činnosti spojené s plněním smlouvy, které mohou mít vliv na kvalitu zboží, byly vykonávány pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací. Bude-li to požadováno, poskytne dodavatel odběrateli doklady o kvalifikaci pracovníků.
 6. V případě, že ze smlouvy nebo jejích příloh (zejména výkresové dokumentace apod.) nevyplývá přesně způsob provedení díla, parametry díla nebo jeho přesná specifikace, je dodavatel povinen požádat odběratele o doplnění takových informací. Dodavatel není oprávněn svévolně rozhodovat o použitých materiálech a jiných parametrech, které mohou mít vliv na kvalitu zboží.
 7. Dodavatel je při plnění závazků ze smlouvy povinen použít takové procesy, postupy, technologie a zařízení, které umožní splnění sjednaných vlastností zboží. Pokud je v rámci smlouvy sjednáno nebo ze zákona vyplývá, že zboží nebo jeho výroba musí splňovat určité parametry, technické standardy či normy musí tyto být splněny.
 8. Dodavatel je povinen zavést a používat postupy, které umožní v průběhu plnění závazků ze smlouvy kontrolu kvality zboží (např. zkoušky nebo testy), přičemž na žádost odběratele je povinen jej o těchto postupech a jejich výsledcích informovat.
 9. Osoby, které při plnění smlouvy vykonávají jakoukoli činnost v prostorách odběratele musí dbát na dodržování všech předpisů a směrnic odběratele. Odběratel neodpovídá za úrazy, které se pracovníkům dodavatele v prostorách odběratele přihodí, pokud nebudou zapříčiněny úmyslným porušením povinností ze strany odběratele.

Čl. 10 | Přenos informací a mlčenlivost

 1. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost:
 1. o veškerých informacích týkajících se smlouvy či vzájemné spolupráce s odběratelem,
 2. o důvěrných informacích dle těchto NP

  (dále také jen „důvěrné informace“).

 1. Důvěrnými informace jsou bez ohledu na formu či způsob jejich sdělení nebo zachycení jakékoli skutečnosti, o nichž se dodavatel dozví či je s nimi seznámen nebo jsou mu zpřístupněny v průběhu spolupráce, jakož i sama existence těchto skutečností. Za důvěrné informace se považuje i know-how, obchodní tajemství, informace, které dodavatel získá při jednání o uzavření smlouvy a dále například: výrobní a obchodní postupy, výkresová dokumentace zboží nebo jiné dokumenty zachycující zboží a jeho parametry, informace o obchodních partnerech odběratele, obchodní údaje a plány, seznamy zákazníků, údaje o odměnách jiných spolupracovníků odběratele, o zákaznících odběratele a další informace, jež se týkají skutečné nebo předpokládané obchodní činnosti odběratele, cen, cenových struktur, marketingu a prodeje a jakékoli informace a materiály s tím související.
 2. Důvěrné informace se dodavatel zejména, nikoli však výlučně zavazuje:

a. nesdělit a ani k nim neumožnit přístup třetím osobám,
b. nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích stran,
c. neužít je v neprospěch odběratele.

 1. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu vzájemné spolupráce smluvních stran dle této smlouvy a dále také po jejím případném ukončení, nejdéle po celou dobu existence důvěrných informací, jež jsou předmětem ochrany dle tohoto článku NP.
 2. Poruší-li dodavatel povinnost mlčenlivosti dle těchto NP, je povinen druhé smluvní straně uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,–Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od výzvy odběratele. Vznik práva na smluvní pokutu nikterak nevylučuje možnost oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady způsobené škody.
 3. Dodavatel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetím subjektům podílejícím se na plnění smlouvy se souhlasem odběratele, a to v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby, provedení díla, dodání zboží či jiného výkonu ve vztahu ke smlouvě.
 4. Na základě požadavku odběratele je dodavatel povinen všechny odběratelem poskytnuté informace resp. předané předměty, materiály aj. bez prodlení a v úplném stavu doručeny zpět odběrateli nebo zničeny.
 5. Zboží, které je zhotoveno podle podkladů odběratele (nákresů, výkresové dokumentace, modelů, apod.), podle jeho pokynů nebo za využití jeho prostředků, nemůže být použito dodavatelem jinak, než za účelem plnění závazků ze smlouvy. V žádném případě není možné toto zboží nabídnout nebo dodat třetí osobě.
 6. Povinnosti dle tohoto článku NP trvají i po ukončení závazků ze smlouvy, a to po dobu 5 let.

Čl. 11 | Závěrečná ujednání

 1. Tato smlouva a veškeré právní poměry, které ze smlouvy vznikají, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány Městským soudem v Brně.
 2. Odběratel je oprávněn tyto NP jednostranně měnit, přičemž nové znění NP je účinné okamžikem jejich sdělení dodavateli. Právní poměry vzniklé ze smlouvy se řídí NP účinnými ke dni, kdy byla smlouva uzavřena.
 3. Neplatnost či nevykonatelnost jednotlivého ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že se jakékoli ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude doplnění ujednání, jenž bude účelem a smyslem co možná nejbližší ujednání neplatnému.

V Brně dne 15.5.2024

+420 734 728 171