Geometrické tolerance tvarů a ploch

Aktuálně probíhá redesign této stránky, prosíme omluvte její aktuální provozní vzhled. Funkce stránky jsou však plně k dispozici. Děkujeme.

Předepisování všeobecných geometrických tolerancí tvaru a polohy dle ČSN ISO 2768–2 na výkresech.
Rozměrové tolerance určují vyhovující rozměry, ale neřeší zda je dodržen tvar.
Geometrické tolerance definují geometrické odchylky tvarů a poloh vůči skutečným.
Vyhovující geometrické tolerance zajišťují správnou funkci výrobků.

Tolerance


Název   Definice tolerance
PŘÍMOST Tolerance tolerance je vyhovující když skutečná přímka leží mezi 2 rovnoběžnými přímkami. Vzdálenost rovnoběžných přímek od sebe je hodnota tolerance.
ROVINNOST Tolerance tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými plochami. Vzdálenost rovnoběžných ploch od sebe je hodnota tolerance.
ROVNOBĚŽNOST Tolerance tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými rovinami. Vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance značka definice tolerance příklad.
VÁLCOVITOST Tolerance Toleranční prostor je omezen dvěma souosými válci vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance válcovitosti.
KRUHOVITOST Tolerance Tolerance je vyhovující když skutečný profil leží mezi 2 soustřednými kružnicemi. Rozdíl průměrů soustředných kružnic (šířka mezikruží) je hodnota tolerance.
KOLMOST Tolerance Tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami kolmými na rovinu. Vzdálenost rovnoběžných rovin kolmých na základní rovinu je hodnota tolerance.
SKLON Tolerance Tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami nakloněnými na rovinu. Vzdálenost rovnoběž. Rovin nakloněných o úhel α k základní rovinu je hodnota tolerance.
POLOHA PRVKU Tolerance Tolerance je vyhovující když osa prvku (díry) v teoreticky přesné poloze leží uvnitř válce. Průměr válce je hodnota tolerance.
SOUOSOST & SOUSTŘENOST Tolerance Tolerance je OK když skutečná osa tolerovaného prvku leží uvnitř válce. Průměr válce je hodnota tolerance.
SOUMĚRNOST Tolerance Tolerance je vyhovující když skuteč. rovina souměrnosti leží mezi 2 souměrnými rovinami. Vzdálenost souměrných rovin od sebe je hodnota tolerance.
TVAR PROFILU Tolerance Tolerance je vyhovující když skutečný tvar profilu leží mezi 2 ekvidistantními čarami. vzdálenost ekvidistantních čar od sebe je hodnota tolerance.
TVAR PLOCHY Tolerance Tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 ekvidistantními plochami. Vzdálenost ekvidistantních ploch od sebe je hodnota tolerance.
KRUHOVÉ HÁZENÍ & OBVODOVÉ A ČELNÍ Tolerance Tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 soustř. Kružnicemi. vzdálenost soustředných kružnic se středem v ose rotace je hodnota tolerance.
CELKOVÉ OBVODOVÉ HÁZENÍ & CELKOVÉ ČELNÍ HÁZENÍ Tolerance Tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 rovnoběž. Rovinami. Vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance.
+420 734 728 171