Geschäftsbedingungen

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti MIKON TOOLS s.r.o., IČO: 083 82 514, se sídlem Svánovského 2338/3, Líšeň, 628 00 Brno, provozovna: U Vlečky 694, 664 07, Pozořice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, číslo vložky 113393. („Poskytovatel“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), a jsou nedílnou součástí uzavřené registrační smlouvy mezi Poskytovatelem a osobou, které Poskytovatel poskytuje své služby na základě uzavřené registrace („Odběratel“ a „VOP“).
 2. Uzavření Smlouvy
  1. Odběratel úspěšnou registrací na webové stránce https://www.mikon-tools.cz/ uzavírá s Poskytovatelem registrační smlouvu, na jejím základě může Odběratel plně využívat funkcionality na webové stránce Poskytovatele („Produkt“).
  2. Provedením registrace se stává Odběratel zákazníkem Poskytovatele a ten je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu k šíření obchodních sdělení týkající se funkcionalit přístupných na webových stránkách a na ně navazující nabídek využití kapacity na CNC strojích („Obchodní sdělení“).
 3. Obchodní sdělení
  1. Poskytovatel se zavazuje k šíření obchodních sdělení souvisejících pouze s nabídkou týkající se obsahu webové stránky a nabídky kapacit na CNC strojích, a to v průměrné četnosti maximálně dvě sdělení za kalendářní měsíc.
  2. Odběratel má možnost zasílání Obchodních sdělení odmítnout. Odmítnutí zasílání Obchodních sdělení může mít za následek ukončení registrační smlouvy s Odběratelem.
  3. Odběratel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro zasílání Obchodních sdělení při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 4. Cena a způsob úhrady za Produkt
  1. Poskytování služeb Odběrateli je bezúplatné.
  2. Poskytovatel může používání Produktu zpoplatnit. Na zpoplatnění používání Produktu je Poskytovatel povinen Odběratele přiměřeným způsob upozornit tak, aby Odběratel před použitím zpoplatněného Produktu byl seznámen se skutečností, že používá zpoplatněný Produkt.
 5. Obsah stránek
  1. Veškerý obsah webových stránek má pouze informativní charakter. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které Poskytovatel považuje za spolehlivé.
  2. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu ani za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s obsahem webové stránky.
  3. Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 6. Ukončení Smlouvy
  1. Registrační smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
  3. Od smlouvy lze odstoupit v případech upravených v těchto všeobecných obchodních podmínkách či stanovených Občanským zákoníkem. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit anebo pozastavit poskytování Produktu také tehdy, pokud bude zjištěno, že mu Odběratel sdělil při uzavírání smlouvy nesprávné či nefunkční identifikační a kontaktní údaje.
  4. Odstoupení jedné smluvní strany je účinné, bylo-li vyhotoveno v písemné podobě s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.
  5. V případě, že dojde k zániku smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Odběratele na svém webovém rozhraní anebo zamezit Odběrateli v přístupu k Produktu.
  6. Odběratel bere na vědomí, že s ohledem na charakter Produktu nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.
 7. Změny VŠEOBECNÝCH obchodních podmínek
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu všeobecných obchodních podmínek.
  2. O změně všeobecných obchodních podmínek vyrozumí Poskytovatel Odběratele ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na elektronickou adresu Odběratele evidovanou v databázi Poskytovatele.
  3. Odběratel je oprávněn změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení registrace ve výpovědní době 14 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Poskytovateli.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („Nařízení“) informuje Odběratele o zpracování jeho osobních údajů a o jeho právech v souvislosti s jejich zpracováním.
  2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uvedených Odběratelem při registraci. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává z právního důvodu, kterým je plnění uzavřené smlouvy, za účelem ověření totožnosti Odběratele při registraci a jeho kontaktování.
  3. Poskytnuté informace jsou předpokladem nezbytným pro registraci Odběratele; důsledkem případného neposkytnutí osobních údajů je nemožnost registrace na webových stránkách a plného využití Produktu.
  4. Doba archivace osobních údajů je obecně stanovena na 3 roky ode dne ukončení registrace Odběratele.
  5. Odběratel má právo po Poskytovateli:
   • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány;
   • požadovat opravu osobních údajů, které o něm Poskytovatel zpracovává, pokud jsou nepřesné;
   • požadovat v určitých případech výmaz osobních údajů;
   • požadovat v určitých případech omezení zpracování údajů;
   • získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci; a
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.
  6. Po případném obdržení žádosti dle předchozího odstavce bude Odběratel informován o přijatých opatřeních do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
  7. Pokud Poskytovatel nepřijme Odběratelem požadované opatření, je povinen jej informovat nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření.
  8. Poskytovatel není povinen vždy žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V takových případech je Poskytovatel oprávněn po Odběrateli žádat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.
  9. Pokud Poskytovatel bude mít důvodné pochybnosti o žadatelově totožnosti, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení.
  10. V případě, kdy se Odběratel domnívá, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušována jeho práva, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo má právo požádat o soudní ochranu.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud se Odběratel, který je spotřebitelem, domnívá, že Poskytovatel porušil své povinnosti při poskytování Produktu, které stanoví platné právní předpisy, tyto všeobecné obchodní podmínky či smlouva, může se s podnětem obrátit na Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud nebude Odběratel s řešením Poskytovatele souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, případně na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
  2. Odběratel, který je spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Poskytovatelem, které může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazykovém znění, přičemž české znění je rozhodující v případě vytvoření jiné jazykové verze.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.9.2019.
+420 704 601 772